M1. Egg White, Turkey Bacon, Spinach, Tomato on Wrap